Nội dung

Javascript cơ bản

Nội dung

Javascript (sau đây gọi là Js) là một ngôn ngữ phổ biến để tạo website và ứng dụng web hiện đại ngày nay. Ứng dụng của Js không chỉ là phía client side (trên trình duyệt máy khách) mà còn ở cả server side (máy chủ).

Hiện tại với những bạn đang theo frontend thì có thể dùng Js để làm website ứng dụng với sự hỗ trợ của nhiều framework, thư viện như Reactjs, Angular, Vue… viết bằng Js và đang rất phổ biến.

Mỗi thư viện, framework đều có ưu điểm, nhược điểm riêng mà tùy vào quy mô, tính chất yêu cầu của dự án hay chỉ đơn giản là phù hợp nhất cho team thì sẽ được chọn để phát triển website, ứng dụng web của bạn. Nhưng những thư viện này đều có một điểm chung là được viết bằng ngôn ngữ Js.

Do đó việc chúng ta hiểu rõ, nắm rõ về cú pháp, ngôn ngữ cách dùng của Js chính là một lợi thế vô cùng lớn để có thể “chấp 500 anh em thư viện, framework”

Mẹo
 Bạn có thể Bookmark lại trang này để có gì sau này tham khảo khi đang viết markdown mà quên cú pháp

1. Set up cơ bản

Học Js cũng không cần phải chuẩn bị gì phức tạp. Ta chỉ cần file index.html có gắn file app.js như sau

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
!DOCTYPE html
<html>
 <head>
 <meta charset = "UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Javascript cơ bản</title>
 </head>

 <body>

 <script src="app.js"></script>

 </body>
</html>

file app.js hiện tại không có gì. Vậy tạm thời là xong phần setup cơ bản rồi

2. Sử dụng console

Sử dụng trình duyệt Google Chrome và mở file index.html lên hiện tại sẽ không có gì. Bấm chuột phải vào phần nội dung trang và chọn Inspect hoặc bạn có thể bấm tổ hợp phím tắt là Ctrl + Shift + I và một cửa sổ hiện lên có nhiều tab bạn chọn tab console. Chỗ này chính là nơi mà bạn sẽ làm việc chủ yếu sau này

Bạn có thể viết code Js trong cửa sổ console này và bạn có thể viết nhiều dòng code với tổ hợp phím shift + Enter để xuống dòng trong console.

Ta viết một số dòng Js đầu tiên trong file app.js như sau:

1
2
3
4
5
console.log('Hello from doidev.com')
console.log('Học Js vững là chấp 500 anh em framework nha')
console.warn('Lệnh này sẽ hiện lên dòng cảnh báo màu vàng')
console.error('Lệnh này hiện lên lỗi nè')
console.table({name:'đời Dev', weapon:'chém gió'})
Ghi chú
Lệnh console.table giúp hiển thị nội dung dưới dạng bảng ở console log cho dễ xem

3. Variables (var, let, const) hoisting, scope

Trong Js có sử dụng biến variable bạn tưởng tượng biến giống như hộp nhỏ để đựng đồ trong đó. Muốn sử dụng biến thì ta phải khai báo với từ khóa var, let hoặc const. Sau từ khóa sẽ là tên biến, sau khi khai báo xong có thể sử dụng phép gán bằng dấu bằng = trong Js để khai báo giá trị cho biến đó.

Khi khai báo biến ta cũng không cần phải khai báo ngay giá trị hoặc kiểu định dạng. Ta cũng có thể gán lại giá trị của biến từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác  nguy hiểm vãi

Quy tắc đặt tên biến là tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự gạch dưới _. Không được bắt đầu bằng số
Tên biến có thể đặt tên theo quy tắc camelCase, Pascal hoặc underscore (gạch dưới)

Ví dụ:
var firstName = ‘DEV’ // tên đặt theo quy tắc camelCase
let Last Name = ‘đời’ // tên đặt theo quy tắc Pascal
const middle_name = ‘chém gió’// tên đặt theo quy tắc underscore

Cơ chế hoisting

với biến var

Cơ chế hoisting hiểu đơn giản là khi ta khai báo biến (và cả hàm nữa) bằng từ khóa var thì Js mặc định sẽ đưa biến đó lên đầu của scope (phạm vi) mà biến đó có thể được gọi. Lúc đó giá trị của biến luôn bị trả về là undefined cho dù lúc khai báo biến ta có gán giá trị cho biến đó rồi. ví dụ khi dòng code này

1
2
console.log(message)
var message = "bị hoisting"

Khi đó với cơ chế hoisting thì đoạn code Js sẽ chạy theo trình tự như sau:

1
2
3
var message // chỗ này bị hoisting Js đưa biến này lên đầu phạm vi có thể gọi được biến
console.log(message) // chỗ này bị undefined
var message = "bị hoisting"

Đúng ra thì trong bình thường lập trình thì ngôn ngữ lập trình đó phải thông báo lỗi ở chỗ này để lập trình viên sửa code kịp thời. Còn như Js thì không báo lỗi mà vẫn cứ cho ra kết quả undefined thì làm sao mà mò lỗi trong hàng ngàn dòng code.

Vì sao lại có chế độ hoisting này? Theo mình đoán thì có thể do Js cho phép khởi tạo biến mà không cần dùng từ khóa var.Ví dụ

1
2
3
4
message = "Khởi tạo biến mà không cần từ khóa var"
console.log(message)
// Kết quả trả về vần là
`Khởi tạo biến mà không cần từ khóa var`

Vậy làm sao ta có thể phục chuyện này. May mắn là Js cũng cung cấp khắc phục bằng cách dùng use strict. Ví dụ

1
2
3
4
'use strict'
console.log(message)
message = "bị hoisting"
// Kết quả chỗ này sẽ bị bắt lỗi kiểu là message is not defined.

let, const

Đây là những cách khai báo biến bắt đầu có từ những phiên bản Js cải tiến sau này và let và const đều không bị hoisting. Khác nhau cơ bản giữa chúng là let có thể bị gán lại giá trị còn const thì không bị gán lại giá trị toàn bộ biến.

1
2
3
4
5
6
7
8
let web = 'doidev.com'
console.log(web) // doidev.com
web = 'chemgio.com'
console.log(web) // biến web bị gán lại giá trị là chemgio.com
// trường hợp với const
const site = 'doidev.com'
console.log(site)
site = 'chemgio.con' // báo lỗi không gán lại được giá trị

Nhưng với const thì ta có thể thay đổi lại giá trị bên trong của biến là object hoặc array.

1
2
3
4
5
6
7
const doidev = {name:'doidev'}
doidev.name = 'chém gió'
console.log(doidev) // {name: 'chém gió'} --> có nghĩa là giá trị bên trong object của biến const có thể bị thay đổi.

const doidev = ['chém gió', 'ăn vạ']
doidev.push('chuẩn không phải chỉnh')
console.log(doidev) // ['chém gió', 'ăn vạ', 'chuẩn không phải chỉnh']

scope (phạm vi)

Khi khai báo biến trong Js thì biến đó sẽ có một scope(phạm vi) mà trong phạm vi đó nó có thể được gọi, gán giá trị. Còn nếu ngoại phạm vi đó thì ta không thể gọi biến đó được. Có hai loại phạm vi trong Js là

 • Global scope: là biến đó có thể dùng bên ngoài hay bên trong một hàm. Ví dụ
1
2
3
4
5
6
var doidev = 'chém gió'

// chỗ này ta có thể dùng biến trên được
function anVa = {
 // chỗ này ta cũng có thể dùng biến được
}
 • Function scope: là biến chỉ được dùng trên trong một hàm. Ví dụ
1
2
3
4
5
function chemGio = {
 var dev = 'Chém gió cấp 1'
 // chỗ này có thể dùng biến
}
// chỗ này bên ngoài function và không có thể gọi biến
 • Block scope: block ở đây là một cặp ngoặc nhọn {}
1
2
3
4
{
 var doidev = "chém gió"
}
// biến doidev vẫn có thể gọi được ở đây bên ngoài cặp ngoặc nhọn block scope

Trước ES2015 hay còn gọi là (ES6) Javascript không có block scope. Từ ES6 trở đi thì biến được khai báo > bằng let và const và có phạm vi được gọi trong block scope và sẽ không thể gọi bên ngoài block đó

1
2
3
4
5
{
 let doidev = "chém gió"
 const name = "Mãi chém gió"
}
// biến doidev & name sẽ không thể truy cập từ chỗ này vì nằm bên ngoài cặp ngoặc nhọn block scope

4. Data types (tham trị, tham chiếu)

Data types

Có 2 kiểu dữ liệu chính trong Js là nguyên thủy (Primitive) và object.

Primitive

 • Number: 1,2,3, 4..
 • String: ‘doidev’..
 • Boolean: true, false
 • Null
 • Undefined
 • Symbol (ES6)

Null và undefined bằng nhau về mặt giá trị. Nhưng khác nhau về kiểu

1
2
3
4
typeof undefined // undefined
typeof null // object
null == object // true
null === object // false
undefined

undefined nghĩa là Không có giá trị. Undefined xuất hiện ở

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
// 1. Biến doidev chưa khởi tạo giá trị
let doidev
console.log (doidev) // undefined
// 2. Thuộc tính không tồn tại trong object
let web = {name:"doidev"}
console.log(web.tag) // undefined vì tag không có trong object
// 3. Thiếu param
function chemGio (skill, tag) {
 console.log(tag)
}
chemGio(doidev)// log ra tag là undefined

// 4. Function không trả về hoặc trả về undefined
function anVa (){
 alert('chí phèo')
}
console.log(anVa()) // undefined
null

null nghĩa là rỗng (khác với chuỗi rỗng '') và null thường dùng cho object mà không có giá trị như mong đợi

Ta không thể truy cập thuộc tính của null và undefined. Ví dụ

1
2
3
4
5
6
function getName(value) {
 return value.name
}
// Lỗi
getName(undefined) // TypeError
getName(null) // TypeError

Kiểu object

Tất cả những kiểu không thuộc kiểu dữ liệu nguyên thủy thì được coi là kiểu dữ liệu object. Ví dụ

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
// 1. Plain Object
let web = {domain:'doidev.com', name:'chém gió chuyên nghiệp'}
// 2. Array (mảng)
let chemGio = ["web", "frontend", "html"]
// 3. Regular Expression (biểu thức mẫu)
let regex = /ab+c/
// 4. Function cũng coi là một object
function sum(a,b) {
 return a + b
}
typeof sum ==='function' // true

// Nhưng `null` không phải là object mặc dù
typeof null ==='object' // true
Khai báo
 • Contructor: là cách khai báo kiểu dữ liệu nguyên thủy
 • Wrapper object: là cách khai báo tạo ra object cho boolean, number, string với các wrapper object tương ứng là Boolean, Number, String. Ví dụ:
1
2
3
let str = new String ('doidev')
console.log (typeof str) // object
console.log(str) // String {"doidev"}

Để lấy giá trị nguyên thủy từ các object trên thì ta dùng hàm valueOf()

1
2
let str = new String ('doidev')
console.log(str.valueOf()) // doidev

Chúng có thể đóng vai trò như một function để chuyển đổi về giá trị nguyên thủy. Ví dụ

1
2
3
String(2021) // '2021' ép kiểu về string
Number('2021') // 2021 ép kiểu về number
Boolean(0) // false ép kiểu về boolean

Tham trị, tham chiếu

Tham trị

Khi giá trị thuộc kiểu dữ liệu nguyên thủy, biến sẽ chứa giá trị của biến đó

1
2
3
4
5
6
7
8
// 1. So sánh bằng giá trị
'doidev' === 'doidev' // true
1 === 1 // true
// 2. Luôn luôn bất biến (immutable)
var year = 2021
// Khi ta thêm thuộc tính name thì sẽ không được
year.name = 'Tân Sửu'
console.log(year.name) // undefined

Tham chiếu

Khi gán hoặc sao chép dữ liệu thuộc kiểu object thì biến đó chỉ lưu lại địa chỉ của giá trị đó trên vùng nhớ. Nó không lưu lại giá trị được gán

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
// So sánh bằng tham chiếu
{} === {} // false
var name1 = ["doidev"]
var name2= ["doidev"]
name1 === name2 // false
// có thể thay đổi mutable
var web1 = {name:'doidev'}
var web2 = web1
web2.name = 'chemgio'
console.log(web1)

Truthy và Falsy

Truthy và Falsy là những giá trị mà Js ép về kiểu Boolean sẽ cho ra true hoặc false. Giống như dùng Boolean(value) để ép kiểu vậy.

 • Truthy: là chuỗi khác rỗng, số khác 0 và tất cả object.
1
2
Boolean([]) // true vì là object
Boolean({})// true vì là object
 • Falsy: là undefined, null, false, 0, NaN, ''

5. Operators (Toán tử)

Có khoảng 10 loại toán tử khác nhau trong Js ví dụ như

 • Toán tử gán: Assignment operators
 • Toán tử so sánh: Comparison operators
 • Toán tử hạng: Arithmetic operators
 • Toán tử bitwise: Bitwise operators
 • Toán tử logic: Logical operators
 • Toán tử chuỗi: String operators
 • Toán tử ba ngôi: Conditional (terary) operator
 • Toán tử phẩy: Comma operator
 • Toán tử một ngôi: Unary operators
 • Toán tử quan hệ: Relation operators Ví dụ cho những toán tử hay dùng nhất trong Js như sau:

Toán tử hạng

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 + 2 // cộng
2 - 1 // trừ
3 * 2 // nhân
2 ** 4 // 2 lũy thừa 4 = 16
4 / 2 // chia
10 % 3 // kết quả là 1 nghĩa là chia lấy phần dư.
i++ // tăng giá trị lên 1 và trả về giá trị mới
++i // tăng giá trị lên 1 và trả về giá trị ban đầu trước khi tăng
// Ví dụ minh họa
a=0, b=0;
a++; // a = 1
++b; // b = 1
b = ++a; // b = a = 2
a = b++; // a = 2, b = 3
// hết ví dụ
i-- // giảm giá trị xuống 1 và trả về giá trị mới
--i // giảm giá trị xuống 1 và trả về giá trị ban đầu trước khi tăng

Toán tử gán

1
2
3
4
5
6
7
let a = 1
a += 2 // 4
a -= 2 // 2
a *= 2 // 4
a **= 2 // 16
a /= 2 // 8
a %= 2 // 0

Toán tử so sánh

 • So sánh bằng về giá trị
1
console.log('2' == 2) // true
 • So sánh bằng về giá trị và kiểu dữ liệu
1
2
console.log('2' === 2) // false
console.log(2 === 2) // true
 • So sánh không bằng về giá trị
1
console.log('2' != 2) // true
 • So sánh không bằng về giá trị và kiểu dữ liệu
1
2
console.log('2' !== 2) // false
console.log(2 !== 2) // true
 • So sánh lớn bé hơn
1
2
3
4
console.log(3 > 2) // true
console.log(2 < 3)// true
console.log( 3 >= 2)// true
console.log(2<= 3)// true
 • Toán tử ba ngôi
1
2
3
let diem = 5
let xet = diem >= 5 ? "Lên lớp" : "Ở lại lớp"
console.log(xet) // Lên lớp
 • Toán tử Logic
 1. Logic là và ký hiệu && và hoặc ký hiệu ||
1
2
3
4
console.log(true && false) // false
console.log(true && true) // true
console.log(true || false)// true
console.log(true || true)// true
 1. Logic phủ định ký hiệu dấu chấm than phía trước ! nghĩa là phủ định lại nó
1
console.log(!false) // true

6. Câu lệnh điều kiện (if-else)

 • Câu lệnh if
1
2
3
if(5 > 3) {
 console.log('Bạn đã trúng giải')
}
 • Câu lệnh if else
1
2
3
4
5
6
let check = true
if(check === true) {
 console.log ('bạn đã trúng giải')
} else {
 console.log ('về nhà ngủ')
}
 • Câu lệnh if else if
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
let diem = 6
if (diem < 5) {
 console.log('Học kém')
} else if(diem < 7) {
 console.log ('Học trung bình')
} else if(diem < 9) {
 console.log('Học Khá')
} else {
 console.log('Học giỏi')
}
 • Switch case

Ví dụ 1

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
let chon = 1
switch (chon) {
 case 1:
  console.log('chém gió')
  break
 case 2:
  console.log('chém bão')
  break
 case 3:
  console.log('chém bão bão')
  break
 default:
  console.log('khỏi chém')
}

Ví dụ 2

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
let chon = 1
switch (chon) {
 case 1:
 case 2:
 case 3:
  console.log('chém gió' )
  break
 case 4:
  console.log('chém bão' )
  break
 default:
  console.log('khỏi chém')
}
 • Nâng cao
  • Toán tử ba ngôi
  1
  2
  
  let note = null
  note ? console.log('Note có ghi chú') : console.log('Note không có giá trị')
  
  • Toán tử logic
  1
  2
  
  let ghiChu = 'yes'
  !ghiChu && console.log('Note có ghi chú')
  

7. Loops (Vòng lặp)

while

Vòng lặp while kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện code bên trong

1
2
3
4
5
6
7
let a = 1
let sum = 0
while (a <= 10) {
 sum += a
 a++
}
console.log(sum) // 55

do - while

Vòng do-while thưc hiện code trước ít nhất một lần rồi mới kiểm tra điều kiện cho lần tiếp theo trong

1
2
3
4
5
6
7
let b = 2
let total = 0
do {
 total += b
 b++
} while (b <= 10) // 54
console.log(total)

Vòng for

1
2
3
for (i=0; i < 10; i++) {
 console.log(i)
}

Vòng for-in dùng lặp các key của object

1
2
3
4
5
6
let web = {name:'doidev', skill: 'chém gió'}
let text = ''
for (let x in web) {
 text += web[x] + ' '
}
console.log(text)

Vòng for-of dùng các cặp value của interable object điển hình như array hay string

1
2
3
4
5
6
let doidev = ['chém gió', 'ăn vạ', 'vật vờ' ]
let name = ''
for (let value of doidev) {
 name += value + ' '
}
console.log(name)

8. Function (hàm)

Một function trong Js là một đoạn code được thiết kế để làm nhiệm vụ riêng biệt. Javascript function được thực khi gọi nó.

Phân loại

Hàm trong Js chia làm 2 loại

 • Khai báo hàm (Function Declaration) Với cách này thì hàm sẽ bị hoisting và Js cho phép chúng ta gọi hàm trước khi hàm đó được khai báo.
1
2
3
4
hoisted()
function hoisted() {
 console.log('hàm này bị hoisted')
}
 • Biểu thức hàm (Function Expression) Khai báo hàm bằng cách này thì sẽ không được hoisting và sẽ báo lỗi. Ví dụ
1
2
3
4
5
expression()
var expression = function() {
 console.log('cái này chạy không?')
}
// Lỗi expression is not a function

Giải thích: Biến var expression vẫn được hoisting và đẩy lên trên cùng của scope nhưng chỉ là khai báo mà không được gán cho hàm. Vì thế nên có lỗi TypeError

Lưu ý khi khai báo như bên dưới thì sẽ chạy luôn function và gán handle là giá trị mà function return

1
2
3
const handle = (function () {
 console.log('chạy luôn')
 })

Ngoài ra ta còn có hàm

 • IIFE (Immediately Invokable Function Expression) IIFE là khởi tạo một hàm và thực thi ngay lập tức sau đó
1
2
3
4
5
;(function () {
 let a = 1
 let b = 2
 console.log('a + b = ' + (a + b))
})()

Ta nên thêm dấu ; vào phía trước IIFE để tránh trường hợp làm chạy một function ngoài ý muốn, ví dụ

1
2
3
4
5
6
const handle = function () {
 console.log('hello')
}
(function () {
 console.log('IIFE')
})()

Với ví dụ bên trên chúng ta khai báo hàm handle rồi chạy luôn function với tham số đầu vào là một function IIFE sẽ gây ra lỗi không mong muốn. Vì thế nên ta thêm dấu chấm phẩy ; trước IIFE.

 • Hàm ẩn danh (Anonymous Function) Hàm ẩn danh là một hàm không tên. Nếu ta để ý thì vế bên phải một biểu thức hàm là một hàm ẩn danh, hay IIFE cũng là một hàm ẩn danh. Ngoài ra hàm ẩn danh còn xuất hiện ở callback.

Function bên trong hàm setTimeout() là một hàm ẩn danh.

1
2
3
setTimeout(function() {
 console.log('Sau 2s thì in ra dòng này')
},2000)
 • Hàm rút gọn - hàm mũi tên (Arrow Function) Hàm rút gọn ngắn hơn biểu thức hàm và không phụ thuộc vào this. Áp dụng tốt cho hàm ẩn danh nhưng thể dùng làm hàm khởi tạo
1
2
3
const handleClick = () => {
 console.log('bạn clicked')
}

Lưu ý với arrow function

 • Không có this
 • Không được gọi với new
 • Cũng không có super khi kế thừa class

Phân biệt parameter, argument

 • Parameter (tham số) đóng vai trò là giữ chỗ cho giá trị sẽ được đưa vào hàm khi tạo hàm
 • Argument (đối số) đóng vai trò là giá trị đưa vào hàm khi gọi hàm Ví dụ cụ thể
1
2
3
4
function sum (a, b) { // a, b là tham số
 return a + b
}
sum(4,5) // 4,5 là đối số
 • Tham số mặc định (default parameter)
1
2
3
4
5
function dpara(x, y = x) { // nghĩa là mặc định y có giá trị bằng x nếu như khi gọi hàm không đưa đối số vào
 console.log(x, y)
}
dpara(3) // 3 3
dpara(3, 5) // 3 5
 • Rest parameter
1
2
3
4
5
function sum(...restArg) {
 console.log(restArg)
}
console.log(sum(1,2,3))
console.log(sum(1,2,3,4,5))

9. This và function nâng cao

this

this trong Js là từ khóa đề cập đến object mà nó thuộc về

this trong method

Trong method, this sẽ đề cập đến objec chủ quản

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
var web = {
 name: 'doidev',
 skill: 'chém gió',
 full: function () {
  return this.name + ' ' + this.skill
 }
}
var handleFull = web.full
console.log(web.full())// doidev chém gió
console.log(handleFull()) // undefined undefined

this khi đứng một mình

this khi đứng một mình đề cập đến global object. Nếu là trình duyệt thì sẽ là [Window Object]

1
2
var x = this
console.log(x) // [object window]

this trong function

Nếu mặc định thì this sẽ đề cập đến global object

1
2
3
4
function myFunc () {
 return this
}
console.log (myFunc()) // [object window]

this trong ‘strict mode’

this trong use strict sẽ là undefined

1
2
3
4
5
'use strict'
function myFunc () {
 return this
}
console.log (myFunc()) // [object window]

Tiếp tục xem thêm ví dụ trong constructor function

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
'use strict'
function Car(name) {
 this.name = name
 this.printName = function () {
 console.log(this.name)
 }
}
Car('bmw') // Lỗi vì không thể truy cập thuộc tính name của undefined
const bmw = new Car('BMW')
bmw.printName() // log ra BMW

this trong event handlers

Trong một HTML event handler, this đề cập đến HTML element mà nó nhận event Ví dụ

1
2
3
4
// Khi nhấn vào button dưới đây thì nó sẽ được set display:none
<button onclick = "this.style.display='none'">
 Click to remove me
</button>
Ghi chú
Hiển thị kết quả

this trong callback

this trong callback thì không đề cập đến function chứa callback đó. Lưu ý chỗ này. Ví dụ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
const delay = {
 name:'doidev',
 print(){
  setTimeout(function () {
   console.log(this.name) // undefined
  },3000)
 }
}
delay.print()

Để sửa vấn đề này có thể dùng arrow function viết lại

1
2
3
4
5
6
7
8
9
const delay = {
 name:'doidev',
 print(){
  setTimeout (()=>{
    console.log(this.name) // undefined
  },3000)
 }
}
delay.print()

ví dụ thêm bên dưới this không đề cập đến broke mà đề cập đến obj

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
function broke(func) {
 const obj = {
  name: 'doidev',
  func
 }
 return obj.func()
}
broke(function () {
 console.log(this) //obj
})

Vì thế để biết this trong callback đề cập đến cái nào thì phải hiểu được hàm chứa callback gọi callback như thế nào.

High order function

High order function (HOC) là một function mà nhận vào tham số là function hoặc return về một function

1
2
3
4
const tinhTong = (a) => (b) => a + b
const ketQua = [1,2,3,4,5].map((item) => item * item)
console.log(tinhTong(1)(2)) // 3
console.log(ketQua) // [1, 4, 9, 16, 25]

callback

Là một function mà được truyền vào một function khác như một tham số

1
2
3
4
5
const num = [2,4,6,8]
num.forEach((item, index) => {
 console.log('STT: ', index, 'là ', item)
})
const result = num.map((item, index) => `STT: ${index} là ${item}` )

Closure

Là cách một function cha return về một function con bên trong nó. Ở trong function con đó thể truy cập và thực thi các biến của function cha. Phải đủ 2 điều kiện này mới gọi là closure function. Ví dụ

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
const increase = () => {
 let x = 0
 const increaseInner = () => ++x
 return increaseInner
}
const myFunction = increase()
console.log(increase()())
console.log(increase()())
console.log(myFunction())
console.log(myFunction())
console.log(myFunction())

Currying

Là một kỹ thuật cho phép chuyển đổi một function nhiều tham số thành những function liên tiếp có một tham số

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
const findNumber = (num) => (func) => {
 const result = []
 for (let i = 0; i < num; i++) {
  if(func(i)){
   result.push(i)
  }
 }
 return result
}
findNumber(10) ((number) => number % 2 === 1)
findNumber(20) ((number) => number % 2 === 0)
findNumber(30) ((number) => number % 3 === 2)

10. Call, apply, bind

Chỉ có function mới có có thể gọi 3 hàm này

call

Gọi hàm cho phép bạn truyền vào một object và các đối số phân cách nhau bởi dấu phẩy

apply

Tương tự call. Gọi hàm, cho phép truyền vào một object và tiếp theo là các đối số thông qua mảng

bind

Trả về một hàm mới. Cho phép truyền vào một object và các đối số phân cách nhau bởi dấu phẩy

Khi dùng 3 hàm này this đề cập đến object được truyền vào

1
2
3
4
5
6
7
8
let site = {name: 'doidev', skill: "chém gió"}
function dev (text1, text2) {
 console.log(text1 + ' ' + text2 + ' ' + this.name + ' ' + this.skill )
}
dev.call(site, 'Xin', 'Chào call')
dev.apply(site,['Xin', 'Chào apply'])
const newDev = dev.bind(site,'Xin','Chào bind')
newDev()

11. Number & Method

Không như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, kiểu số thường được chia ra nhiều loại như integer, short, long, float … Riêng với Js thì chỉ có number

Số nguyên

 • Số nguyên trong Js có độ chính xác đến 15 chữ số
1
2
var x = 999999999999999 // x sẽ là 999999999999999
var y = 9999999999999999 // y sẽ là 10000000000000000

Số thập phân

 • Số thập phân giới hạn 17 chữ số. Nhưng không phải lúc nào tính toán số thập phân cũng chính xác 100%. Ví dụ
1
2
3
var x = 0.2 + 0.1
console.log(x) // 0.30000000000000004
Boolean(x === 0.3) // false

Để giải quyết vấn đề này chúng ta nhân với 10 để làm tròn nó thành số nguyên rồi thực hiện phép tính. Ví dụ bên trên sửa lại là

1
2
3
var x = (0.2*10 + 0.1*10) /10
console.log(x) // 0.3
Boolean(x === 0.3) // true

Hoặc làm tròn đến phần thập phân cho phép. Ví dụ trên viết lại là

1
2
let x = 0.2 + 0.1
console.log(Number(x.toFixed(1))) // 0.3

Hoặc dùng thư viện ngoài như math.js

1
math.add(math.fraction(0.1), math.fraction(0.2)) // 0.3

Tính toán số

Nếu cộng hai hay nhiều số thì kết quả ra số. Nhưng nếu công hai hay nhiều số lẫn lộn cả số và chuỗi thì kết quả sẽ ghép chung số chuỗi vào với nhau. Do đó có lưu ý là trước khi làm phép cộng, tính toán thì chuyển hết về số.

1
2
3
var x = '10'
var y = 20
var z = x + y // z sẽ là một string 1020

NaN

 • NaN (Not a Number) NaN là một giá trị trong Js để xác định một số không phải là một số hợp lệ. Đồng thời có phương thức isNaN để xác định xem đó có phải là số hay không
1
2
3
4
var x = 100 / 'doidev' // return NaN
typeof NaN // return Numbers
isNaN(x) // return true -> x không phải là number
isNaN(1) // return false -> vì 1 là số

Infinity

 • Infinity - Dương vô cực còn -Infinity là âm vô cực
1
2
3
var x = 2/0 // infinity dương vô cực
var y = -2/0 // infinity âm vô cực
typeof Infinity // return number

Hexadecimal (Hệ thập lục phân)

Nếu ta biểu diễn số bắt đầu bằng 0x thì Js sẽ hiểu đây là hệ thập lục phân

1
var x = 0xff // x là 255

Methods (Phương thức)

Cùng tìm hiểu một số phương thức thường dùng khi làm việc với Number

toString()

Phương thức này ép kiểu số về chuỗi

1
2
3
var x = 123
x.toString()
console.log(x) // "123"

toFixed()

Dùng toFixed làm tròn số. Ví dụ

1
2
3
4
5
var x = 9.565
x.toFixed(0)
x.toFixed(1)
x.toFixed(2)
x.toFixed(3)

Ép kiểu về số

Chúng ta có 3 cách

 • Number(): chuyển đổi giá trị về kiểu số
 • parseInt(): chuyển đổi giá trị về kiểu số nguyên
 • parseFloat(): chuyển đổi giá trị về kiểu số thập phân Ví dụ nào
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 Number(true)
 Number(false)
 Number('10')
 Number('10.33')
 Number('10,33')
 Number('10 33')
 Number('doidev')

 parseInt('10')
 parseInt('10.33')
 parseInt('10 20 30')
 parseInt('10 years') // returns 10
 parseInt('years 10') // returns NaN
 parseFloat('10') // returns 10
 parseFloat('10.33') // returns 10.33
 parseFloat('10 20 30') // returns 10
 parseFloat('10 years') // returns 10
 parseFloat('years 10') // returns NaN

12. String & Method

Chuỗi có thể chứa trong nháy đơn 'chuỗi' hoặc nháy kép "chuỗi". Vị trí đầu tiên của chuỗi là 0. Ví dụ

1
2
var web = 'doidev'
var site = "doidev.com"

Methods

length

Trả về độ dài chuỗi

1
2
var txt = 'doidev.com'
console.log(txt.length) // 10

indexOf

indexOf() trả về vị trí đầu tiên của từ khóa trong một chuỗi. Nếu không trả về -1

1
2
var doidev = 'Trang web chuyên chém gió nhé'
console.log(doidev.indexOf('chém')) // 17

Tách chuỗi

 1. slice(start, end) nghĩa là tách từ vị trí start tới vị trí end
1
2
3
4
5
6
7
var str = 'Apple, Banana, Kiwi'
var res = str.slice(7, 13) // Banana
//Nếu tham số là giá trị âm thì vị trí sẽ được đếm từ phía sau
str.slice(-12, -6) // Banana
//Nếu không có tham số thứ 2 thì coi như đếm đến cuối
str.slice(7) // Banana, Kiwi
str.slice(-12) // Banana, Kiwi
 1. substring(start, end) tương tự slice nhưng không thể nhận số âm
1
2
var str = 'Apple, Banana, Kiwi'
var res = str.substring(7, 13) // Banana
 1. substr() tương tự slice() nhưng tham số thứ 2 là độ dài chuỗi
1
2
3
4
var str = 'Apple, Banana, Kiwi'
var res = str.substr(7, 6) // Banana
str.substr(7) // Banana, Kiwi
str.substr(-4) // Kiwi

Replace

Thay thế chuỗi, cấu trúc replace(find, replace). Ví dụ

1
2
3
4
5
var doidev = "chuyên đi chém gió và chém bão"
var oneWord = doidev.replace("chém", "hút")
var allWord = doidev.replace(/chém/g, "hút")
console.log(oneWord)
console.log(allWord)

Chuyển đổi

Phương thức chuyển đổi từ chữ hoa sang chữ thường và ngược lại

1
2
3
4
5
var site = "Chém Gió lung tung"
var chuHoa = site.toUpperCase()
var chuThuong = site.toLowerCase()
console.log(chuHoa)
console.log(chuThuong)

concat()

Nối chuỗi ví dụ

1
2
3
var site = 'chém'
var web = 'gió '
console.log(web.concat(site)) // gió chém

trim()

Xóa khoảng trắng hai bên chuỗi. ví dụ

1
2
var doidev = "  ăn vạ  "
console.log(doidev.trim())

charAt() hoặc []

Lấy ký tự từ một chuỗi. Ví dụ

1
2
3
let chemGio = 'luôn luôn gây bão'
chemGio.charAt(2)
chemGio[2]

charCodeAt()

Lấy UTF-16 code tại vị trí bất kỳ trong chuỗi

1
2
let chemGio = 'luôn luôn gây bão'
chemGio.charCodeAt(2) // 244

split()

Chuyển chuỗi sang mảng và tham số là chuỗi ngăn cách

1
2
3
let chemGio = 'luôn luôn gây bão'
let array1 = chemGio.split(' ')
console.log(array1)

13. Array & Methods

Mảng có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu bên trong

1
2
3
4
const cars = [{ name: 'BMW', location: 'germany' }, 'Toyota', 24]
console.log(cars[1]) // Toyota
cars[0].name = 'Mercedes'
console.log(cars) // [ { name: 'Mercedes', location: 'germany' }, 'Toyota', 24 ]

Phương thức

length

return độ dài mảng

1
2
const num = [1, 2, 3, 4]
num.length // 4

Array.isArray() hoặc instanceof()

Để nhận biết một biến có phải là mảng hay không

1
2
3
const fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']
Array.isArray(fruits) // true
fruits instanceof Array // true

toString() hoặc join()

Để chuyển mảng sang chuỗi

1
2
3
const fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']
const str1 = fruits.toString() // Banana,Orange,Apple,Mango
const str2 = fruits.join('-') // Banana-Orange-Apple-Mango

push()

Thêm 1 phần từ vào cuối mảng, return lại chiều dài mảng mới

1
2
const fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple']
const x = fruits.push('Mango') // giá trị của x là 4

pop()

Xóa phần tử cuối cùng của mảng, return lại phần tử vừa xóa

1
2
const fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']
const x = fruits.pop() // giá trị của x là Mango

shift()

Xóa phần tử đầu tiên của mảng, return lại phần tử vừa xóa

1
2
const fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']
const x = fruits.shift() // giá trị của x là Banana

unshift()

Thêm 1 phần tử vào đầu mảng, return lại chiều dài mảng mới

1
2
const fruits = ['Orange', 'Apple', 'Mango']
const x = fruits.unshift('Banana') // giá trị của x là 4

Lưu ý khi dùng delete, phần tử sẽ bị mất khỏi mảng nhưng để lại 1 khoảng trống. Khi truy cập đến khoảng trống này thì giá trị của nó là undefined

1
2
3
4
const fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']
delete fruits[0]
console.log(fruits) // [ <1 empty item>, 'Orange', 'Apple', 'Mango' ]
console.log(fruits.length) // 4

splice

splice(start, itemDelete_1, itemDelete_2, … itemAdd_1, itemAdd_2) Hàm splice dùng để thêm hoặc xóa nhiều phần tử trong 1 mảng. Return về mảng với những phần tử vừa được xóa

1
2
3
4
5
const fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']
// Thêm vào vị trí số 2
const x = fruits.splice(2, 0, 'Lemon', 'Kiwi')
console.log(x) // [] vì không xóa phần tử nào mà chỉ thêm
console.log(fruits) // [ 'Banana', 'Orange', 'Lemon', 'Kiwi', 'Apple', 'Mango' ]
1
2
3
4
5
const fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']
// Xóa 1 phần tử tại vị trí số 0
const x = fruits.splice(0, 1)
console.log(x) // [ 'Banana' ]
console.log(fruits) // [ 'Orange', 'Apple', 'Mango' ]

slice(start, end)

Tách ra một mảng mới từ mảng cũ

1
2
3
4
5
6
7
8
const fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']
// tách ra 1 mảng mới bắt đầu tại vị trí đầu tiên đến vị trí cuối
const newFruits = fruits.slice(1)
console.log(newFruits) // [ 'Orange', 'Apple', 'Mango' ]
console.log(fruits) // [ 'Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango' ]
// tách ra 1 mảng mới bắt đầu tại vị trí 1 đến 2 (3-1)
const newFruits2 = fruits.slice(1, 3)
console.log(newFruits2) //[ 'Orange', 'Apple' ]

concat()

Tạo mới một mảng bằng cách nối các mảng cũ

1
2
3
const myGirls = ['Cecilie', 'Lone']
const myBoys = ['Emil', 'Tobias', 'Linus']
const myChildren = myGirls.concat(myBoys) // [ 'Cecilie', 'Lone', 'Emil', 'Tobias', 'Linus' ]

spread operator

Phân rã mảng (object) thành từng phần tử nhỏ ( tưởng tượng [1,2,3] => 1,2,3)

1
2
3
4
5
6
7
const cars1 = [1, 2, 3]
const cars2 = [3, 4, 5]
// Nối mảng
const newCars = [...cars1, ...cars2] // [ 1, 2, 3, 3, 4, 5 ]
// Tạo thành 1 mảng mới
const cars3 = [...cars1] // [1, 2, 3]
console.log(cars1 !== cars3) // true

forEach()

Lặp qua từng phần tử trong mảng

Tham số là một callback function với 3 đối số:

 • giá trị phần tử
 • index phần tử
 • mảng đang thực hiện
1
2
3
4
5
6
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
const newNumbers = []
numbers.forEach((value, index, array) => {
 newNumbers.push(value)
})
console.log(newNumbers) // [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

map()

Tạo một mảng mới bằng cách thực hiện tính toán trên mỗi phần tử. map() không thay đổi mảng cũ

1
2
3
4
5
const numbers = [1, 2, 3]
const newNumbers = numbers.map((value, index, array) => {
 return value * 2
})
console.log(newNumbers) // [2, 4, 6]

filter()

Tạo một mảng mới với những phần tử thỏa điều kiện

1
2
3
4
5
const numbers = [1, 2, 3]
const newNumbers = numbers.filter((value, index, array) => {
 return value >= 2
})
console.log(newNumbers) // [2, 3]

find()

Trả về phần tử thỏa điều kiện đầu tiên. Nếu không có sẽ return undefined

1
2
3
4
5
const numbers = [1, 2, 3]
const result = numbers.find((value, index, array) => {
 return value >= 2
})
console.log(result) // 2

findIndex()

Trả về index của phần tử thỏa điều kiện đầu tiên. Nếu không có sẽ return -1

1
2
3
4
5
const cars = ['BMW', 'Toyota', 'Hyundai']
const result = cars.findIndex((value, index, array) => {
 return value === 'Toyota'
})
console.log(result) // 1

indexOf()

Trả về index của phần tử trong mảng. Nếu không có sẽ return -1

1
2
3
const cars = ['BMW', 'Toyota', 'Hyundai']
const index = cars.indexOf('Toyota')
console.log(index) // 1

every()

Nếu mọi phần tử thỏa điều kiện sẽ return true, còn không sẽ return false

1
2
3
4
5
const numbers = [1, 2, 3]
const check = numbers.every((value, index, array) => {
 return value > 2
})
console.log(check) // false

some()

Nếu có một phần tử thỏa điều kiện sẽ return true, còn không sẽ return false

1
2
3
4
5
const numbers = [1, 2, 3]
const check = numbers.some((value, index, array) => {
 return value > 2
})
console.log(check) // true

includes()

Kiểm tra một phần tử có trong mảng hay không. return true/false

1
2
3
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
const check = numbers.includes(5) // true
Thường thì các method với tring, array không thay đổi giá trị gốc. Ngoại trừ: pop, push, shift, unshift, delete

reverse()

Đảo ngược thứ tự các item trong array

1
2
3
var fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']
fruits.reverse()
console.log(fruits) // ["Mango", "Apple", "Orange", "Banana"]

sort()

Mặc định sẽ sắp xếp các giá trị như là string Điều này hoạt động ổn cho string (“Apple” thì đứng trước “Banana”). Tuy nhiên, nếu số cũng bị cho là string, 25 thì bị cho là lớn hơn 100, bởi vì 2 thì lớn hơn 1. Bởi vì điều này, phương thức sort() sẽ thực thi không chính xác khi sắp xếp number. Bạn có thể fix điều này bằng cách cung cấp một compare function. compare function sẽ có dạng như thế này.

1
function(a, b){return a - b}

Nếu kết quả là âm, a sẽ được xếp trước b. Nếu kết quả là dương, a sẽ được xếp sau b. Nếu kết quả là 0, sẽ không có sự thay đổi nào giữa 2 giá trị.

Ví dụ sắp xếp tăng dầng:

1
2
3
4
5
var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10]
points.sort(function (a, b) {
 return a - b
})
console.log(points) // [1, 5, 10, 25, 40, 100]

Ví dụ sắp xếp giảm dần:

1
2
3
4
5
var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10]
points.sort(function (a, b) {
 return b - a
})
console.log(points) // [100, 40, 25, 10, 5, 1]

reduce()

Dùng để “xào nấu” một array, ví dụ tính tổng 1 array hay từ 1 array chuyển thành 1 array, object khác.

1
2
3
arr.reduce((total, current, currentIndex) => {
 return something
}, initialValue)

initialValue là option, có hoặc không vẫn được. Nếu có thì ở vòng lặp đầu tiên, total = initalValuecurrent = arr[0]. Tức là currentIndex sẽ chạy từ 0 cho đến hết.

1
2
3
4
5
6
var points = [1, 2, [3, 4], 5, 6]
// flat array
const result = points.reduce((total, current) => {
 return total.concat(current)
}, [])
console.log(result) // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Còn nếu không dùng inititalValue thì đầu tiên total = arr[0]current = arr[1]. Tức là currentIndex sẽ chạy từ 1 cho đến hết.

1
2
3
4
5
var points = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
const result = points.reduce((total, current) => {
 return total + current
})
console.log(result) // 21

14. Object & Methods

 • entry của object là cặp key, value tương ứng
 • key thì luôn luôn là một string hoặc number
 • value có thể là bất cứ giá trị nào của Javascript, kể cả function
 • method (phương thức) là những thuộc tính mà value của nó là function
1
2
3
4
5
6
7
8
const user = {
 name: 'Duoc',
 age: 24,
 greet() {
  console.log('Hello, Toi ten la ' + this.name)
 }
}
user.greet() // Hello, Toi ten la Duoc

Methods

Đọc – thêm – sửa – xóa

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
const person = {
 name: 'Doidev'
}
// đọc thuộc tính name
person.name
// thêm thuộc tính vào person
person.ability = ['Chém gió', 'ăn vạ']
// sửa thuộc tính name
person.name = 'Devdoi'
// xóa thuộc tính name
delete person.name

Object.assign()

Dùng để merge object

1
2
3
4
5
6
const person = {
 name: 'DoiDev',
 ability: ['chém gió']
}
const person2 = Object.assign(person, { ability: ['ăn vạ' ] })
console.log(person2) // {name: 'DoiDev', ability:['ăn vạ]}

Spread operator:

Dùng để shallow copy (copy nông) hoặc merge object

1
2
3
4
5
6
const person = {
 name: 'DoiDev',
 ability: ['chém gió']
}
const person2 = { ...person, ability: ['code', 'ăn vạ'] }
console.log(person2) // {name: 'DoiDev', ability:['code','ăn vạ]}

Object.keys()

Trả về mảng các key của object

1
2
3
4
5
const person = {
 name: { firstName: 'Doi', lastName: 'Dev' },
 skill: "chém gió"
}
console.log(Object.keys(person)) // ['name', 'skill']

Object.values()

Trả về mảng các value của object

1
2
3
4
5
const person = {
 name: { firstName: 'Doi', lastName: 'Dev' },
 skill: "chém gió"
}
console.log(Object.values(person)) // [{firstName: 'Doi', lastName: 'Dev'},"chém gió"]

Lặp object với for in

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
const object = { a: 1, b: 2, c: 3 }

for (const property in object) {
 console.log(`${property}: ${object[property]}`)
}

// output:
// "a: 1"
// "b: 2"
// "c: 3"

15. Date & time

object Date được dựa trên giá trị thời gian là số mili giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 UTC. Để tạo một object Date ta có 4 cách

Tạo Date

1
2
3
4
var d = new Date()
var d = new Date(milliseconds)
var d = new Date(dateString)
var d = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)

Tham khảo get current mili giây tại đây

Ví dụ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
var today = new Date()
// tạo bằng mili giây
var day1 = new Date(1608734177983)
// tạo bằng chuỗi ngày, lưu ý là việc tạo bằng chuỗi ngày rất không chính xác
// do sự khác nhau của các trình duyệt
var birthday = new Date('October 30, 1996 15:27:08')
var birthday = new Date('1996-10-30T15:27:08')
//Tạo bằng các tham số năm tháng ngày
var birthday = new Date(1996, 10, 30, 15, 27, 8)

Methods

Một số phương thức hay dùng của object Date

 • getDate() Return về 1 ngày trong tháng (1-31)
 • getDay() Return về 1 ngày trong tuần (0-6)
 • getFullYear() Return về năm
 • getHours() Return về giờ (0-23)
 • getMilliseconds() Return về milli giây (0-999)
 • getMinutes() Return về phút (0-59)
 • getMonth() Return về tháng (0-11)
 • getSeconds() Return về giây (0-59)
 • toISOString() Return về định dạng thời gian chuẩn ISO

16. Object Window

Window object

Được hỗ trợ trên mọi trình duyệt. Nó đại diện cho cửa sổ trình duyệt.

Tất cả global Javascript object, function, biến (phải khai báo bằng var nha, không phải let/const) đều tự động trở thành thuộc tính (hoặc phương thức) của window object.

Ngay cả document object (của HTML DOM) cũng là một thuộc tính của window object

1
2
3
alert('Hello')
// tương đương
window.alert('Hello')
1
2
var gVar = 5
alert(window.gVar)
1
2
3
window.document.getElementById('header')
// tương đương
document.getElementById('header')

Vậy nên nếu nó là global object, function, biến thì bạn có thể không cần tiền tố window phía trước

Một số thuộc tính và phương thức của window object

 • window.innerHeight: Chiều cao bên trong của cửa sổ trình duyệt (pixel)
 • window.innerWidth: Chiều rộng bên trong của cửa sổ trình duyệt (pixel)
 • window.open(): mở một cửa sổ
 • window.close(): đóng cửa sổ hiện tại
 • window.resizeTo(): resize cửa sổ hiện tại

Window location

window.location (location) object có thể được sử dụng để lấy thông tin địa chỉ url hiện tại và chuyển hướng trình duyệt sang 1 trang mới.

 • window.location.href return về URL trang hiện tại
 • window.location.hostname return tên domain
 • window.location.pathname return pathmane của trang hiện tại
 • window.location.protocol return giao thức trang web (http: hoặc https:)
 • window.location.assign() chuyển hướng sang một trang mới

Ví dụ:

1
2
3
4
5
6
console.log(location.href) // https://www.xdevclass.com/phan-5-thao-tac-html-css-dom-va-browser-bom-voi-javascript
console.log(location.hostname) // www.xdevclass.com
console.log(location.pathname) // /phan-5-thao-tac-html-css-dom-va-browser-bom-voi-javascript
console.log(location.protocol) // https:
location.assign('https://www.google.com/') // Chuyển đến trang google
location.href = 'https://www.google.com/' // Tương đương location.assign()

Window Navigator

window.navigator có thể cho ta biết thông tin trình duyệt của người dùng

Ví dụ

 • navigator.language: return ngôn ngữ trình duyệt
 • navigator.userAgent: return user-agent header được gửi bởi trình duyệt đến server

Nói chung thì navigator còn cực nhiều thuộc tính và phương thức, liệt kê không hết luôn, mọi người có thể thao khảo hình dưới

Window History

window.history object chứa lịch sử của trình duyệt

Một số phương thức phổ biến:

 • history.back() dùng để trở về trang trước
 • history.forward() dùng để đi đến trang tiếp theo

17. Popup

Chúng ta có 3 loại popup mà javascript trên trình duyệt cung cấp: Alert, Confirm, Prompt

Alert

Alert thường được sử dụng để thông báo cho người dùng về một việc gì đó, người dùng phải nhấn “OK” để hoàn thành quá trình

1
alert('I am an alert box!')

Confirm

Confirm thường sử dụng để xác nhận người dùng có chập nhận làm một điều gì đó. confirm() sẽ return về giá trị boolean

1
2
3
4
5
if (confirm('Press a button!')) {
 txt = 'You pressed OK!'
} else {
 txt = 'You pressed Cancel!'
}

Prompt

Prompt thường được dùng nếu bạn muốn người dùng nhập vào một giá trị và bạn sẽ dùng giá trị đó để thực hiện một hành động gì đó.

Nếu người dùng nhấn OK sẽ return về giá trị nhập, nếu nhấn Cancel sẽ return null

1
2
3
4
5
6
var person = prompt('Please enter your name', 'Harry Potter')
if (person == null || person == '') {
 txt = 'User cancelled the prompt.'
} else {
 txt = 'Hello ' + person + '! How are you today?'
}